இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Sayadax + Ibn Rochdx + Médiasx 66